ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn prijzen voor eindgebruikers exclusief BTW af magazijn België, zonder installatiekosten. Prijzen zijn niet bindend en onder voorbehoud. Voor een bindende prijs of oplossing op maat kan je een offerte aanvragen via omco@omco.be.

 

Artikel 1. Gelding
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gedaan door OMCO AIR TREATMENT (hierna de Leverancier). Afwijkingen ervan kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden voorafgaandelijk en schriftelijk overeen te komen. Alsdusdanig prevaleren onderhavige voorwaarden steeds op eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant.

Artikel 2. Offertes en prijzen
Elke offerte gedaan door de Leverancier in welke vorm ook, algemeen of bijzonder, bindt de Leverancier slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order aan de koper en desgevallend na betaling van een voorschot. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. De Leverancier heeft het recht om de financiële voorwaarden waaronder de goederen worden geleverd geheel of gedeeltelijk te herzien omwille van een gerechtvaardigde verandering in de kosten. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend.

Artikel 3. Annulatie
De Koper heeft niet het recht om een bestelling te annuleren. Ingeval van annulatie voor levering is de Koper een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de Leverancier om de gemaakte en bewezen kosten en derving te vorderen.

Artikel 4. Levering
Al de door de Leverancier verkochte goederen worden afgeleverd en aanvaard ex magazijn. De Koper draagt dan ook het risico na aanvaarding ex warehouse. De koper zorgt voor, respectievelijk betaalt voor, het transport naar de door hem gekozen plaats. Wanneer nochtans bij uitzondering de Leverancier het transport op zich neemt, verbindt de Koper zich ertoe om de goederen in ontvangst te nemen. De Koper zal alleszins instaan voor een tweede aanbieding van levering. De Leverancier kan daarenboven geen enkele verantwoordelijkheid dragen bij levering op werf. Elk verlies of beschadiging bij levering op de werf komt ten laste van de Koper. De leveringstermijn dient ten titel van inlichting en is niet bindend. Een overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding noch tot ontbinding van het contract. De Leverancier heeft het recht de overeenkomst van rechtswege en eenzijdig als ontbonden te heten, zonder dat de Koper enige vergoeding of compensatie kan vorderen, en onverminderd het recht om de uitvoering te schorsen bij niet-uitvoering van de verbintenissen door de Koper, in de omstandigheid dat de koper verwikkeld geraakt in een procedure van ontbinding, faillissement, staking van betaling, vereffening of insolvabiliteit of haar activiteiten geheel of gedeeltelijk stopzet.De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Levering stop te zetten zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding van de Klant wanneer zij dit nodig acht omwille van de veiligheid of integriteit van de te leveren goederen, de installatie of het project in het algemeen.

Artikel 5.Garantie
De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna vermelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in magazijn en voor verborgen gebreken wordt - behalve in geval van opzet - slechts garantie verleend na omstandig en geldig schriftelijk protest binnen de acht dagen na ontdekking. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering, en dergelijke meer door de Koper worden gedragen, en met uitdrukkelijk uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen, of aan de goederen zelf. De waarborg vervalt indien de bij de leveringen meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde, of indien de klant zonder uitdrukkelijke instemming veranderingen of herstellingen liet uitvoeren.

Artikel 6. Onderhoud en gebruik
De Klant verbindt zich ertoe om de installatie of het geleverde te gebruiken als een goede huisvader en overeenkomstig de handleiding. De Klant verbindt zich ertoe om regelmatige controles en onderhoud op de installatie te voeren en een interne nota van gebruik door het personeel op te stellen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De Klant verbindt zich ertoe de installatie of goederen die hem ter beschikking zijn gesteld op eigen kosten voor de nieuwwaarde en voor schade aan derden of uitrusting te verzekeren tegen elk risico van verlies, vernieling, beschadiging, brand, ontploffing of elke overlast aan de installatie of het geleverde goed. De Leverancier kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor milieuschade, overlast of menselijk of dierlijk letsel veroorzaakt door het gebruik of niet-aanwending van de installatie of geleverde goederen. Indien het gebruik niet overeenstemt met de richtlijnen of die niet overeenstemt met de normale toepassing of het gebruik of hetgeen redelijkerwijze mag worden verwacht. De Leverancier kan niet aansprakelijk zijn voor de gevolgschade wegens het niet-functioneren van de installatie of het goed. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de behandeling of gebruik van de ruimtes waarin de installatie of de geleverde goederen worden geplaatst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan, en niettegenstaande het risico na levering op de Koper rust, blijven de geleverde goederen eigendom van de Leverancier.

Artikel 9 . Technische informatie
De technische documentatie, o.a. gebruiksaanwijzingen die een uitleg bevatten omtrent de werking, de behandeling en het gebruik van de installatie of geleverde goederen maakt deel uit van het Contract. De Klant erkent er kennis van te hebben genomen.

Artikel 10. Betalingen
Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op de zetel van de Leverancier. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na de datum van de verzending van de factuur,dient van rechtswege op het factuurbedrag vanaf haar datum een conventionele verwijlintrest betaald te worden van 1 % per maand. Bovendien maakt dergelijke laattijdige betaling een contractueel verzuim uit in hoofde van de koper, wat het recht geeft onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling de leveringen stop te zetten, respectievelijk de verkochte voorwerpen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, en dit tot de achterstallige factu(u)r(en) betaald is(zijn), intresten inbegrepen. De ingebrekeblijvende Koper is tevens en van rechtswege gehouden tot een conventionele schadevergoeding van 15 % op elk verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 100,- Euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Om ontvankelijk te zijn, moeten de bezwaren tegen facturen uiterlijk binnen de acht dagen na datum van de factuur schriftelijk worden ingediend.

Artikel 11. Bevoegdheid
In geval van betwisting, welke ook de oorzaak ervan weze, en zelfs in geval van pluratiliteit van verweerders, uitgifte van wisselbrieven, schuldvernieuwing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Het uitschrijven van een wissel doet geen afbreuk aan deze bepaling.

.